Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2015

4η άσκηση Γ' τάξη

Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2013

1α ασκ - PSTN - μισθωμένες γραμμές

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: «ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ»


1. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ»
ΒΙΒΛΙΟ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» των Α. Σιδερίδη, Κ. Γιαλούρη, Σπ. Μπακογιάννη, Κ.
Σταθόπουλου, έκδοση 2013 (της κατεύθυνσης ‘Υποστήριξη Συστημάτων Υπολογιστών’ της Β΄ τάξης
του 1ου Κύκλου του Τομέα Πληροφορικής – Δικτύων Η/Υ των Τ.Ε.Ε.)
ΕΝΟΤΗΤΑ I. Ανάλυση Προβλήματος
Κεφάλαιο 1. Κατανόηση, Καθορισμός και Δομή του Προβλήματος
Κεφάλαιο 2. Καθορισμός Απαιτήσεων
ΕΝΟΤΗΤΑ II. Σχεδίαση και Ανάπτυξη Αλγορίθμων
Κεφάλαιο 3. Αλγόριθμοι – Βασικές έννοιες
3.1. Βασικές Έννοιες
Κεφάλαιο 4. Ανάπτυξη Αλγορίθμων
4.1. Εργαλεία Αναπαράστασης Αλγόριθμου
4.2. Ψευδοκώδικας
4.3. Λογικό Διάγραμμα
ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΞΜΜ
29
4.4. Βασικές Αλγοριθμικές Δομές
4.4.1. Ακολουθία
4.4.2. Επιλογή (Αν ... τότε ... αλλιώς ...)
4.4.3. Επανάληψη
Κεφάλαιο 5. Στοιχεία Δομημένου Προγραμματισμού
5.1. Δομημένος Προγραμματισμός
5.2. Τεχνικές Προγραμματισμού
5.2.1. Ιεραρχικός Προγραμματισμός
5.2.2. Τμηματικός Προγραμματισμός
Κεφάλαιο 6. Έλεγχος Αλγορίθμων
6.1. Διαδικασίες Τερματισμού Αλγορίθμων
6.2. Δοκιμή Αλγόριθμου – Εντοπισμού Λαθών Αλγορίθμων
6.3. Έλεγχος Δεδομένων
6.4. Αξιολόγηση Αλγόριθμου
ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ. Υλοποίηση σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον
Κεφάλαιο 7. Είδη, Τεχνικές και Περιβάλλοντα Προγραμματισμού
7.1. Ανάπτυξη Προγράμματος
7.2. Γλώσσες Προγραμματισμού
7.2.1. Γλώσσες μηχανής
7.2.2. Συμβολικές Γλώσσες
7.2.3. Γλώσσες Υψηλού Επιπέδου
7.2.4. Γλώσσες 4ης γενιάς
7.3. Είδη Προγραμματισμού
7.3.1. Διαδικασιακός Προγραμματισμός
7.3.2. Δομημένος Προγραμματισμός
7.3.3. Παράλληλος Προγραμματισμός
7.3.4. Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός
7.3.5. Συναρτησιακός Προγραμματισμός
7.3.6. Λογικός Προγραμματισμός
7.4. Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα
7.4.1. Μεταγλωττιστής
7.4.2. Γραφή Εκτέλεση Προγράμματος
7.4.3. Σύγχρονα Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα
Κεφάλαιο 8. Η Γλώσσα Pascal
8.1. Εισαγωγή
8.2. Βασικοί Τύποι Δεδομένων
8.2.1. Ακέραιος
8.2.2. Πραγματικός
8.2.3. Λογικός
8.2.4. Χαρακτήρας
8.2.5. Αλφαριθμητικός τύπος
8.3. Δομή Προγράμματος Pascal
8.3.1. Επικεφαλίδα
8.3.2. Δηλώσεις
8.3.3. Κύριο Πρόγραμμα
Κεφάλαιο 9. Βασικές Εντολές
9.1. Εντολές Εισόδου / Εξόδου
9.1.1. read, readln
9.1.2. write, writeln
9.2. Εντολή Αντικατάστασης
9.3. Ακολουθία
Κεφάλαιο 10. Εντολές Επιλογής και Αποφάσεων
10.1. if
10.2. case
Κεφάλαιο 11. Εντολές Επανάληψης
11.1. Η Έννοια της Επανάληψης
11.2. while
11.3. repeat – until
ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΞΜΜ
30
11.4. for
Κεφάλαιο 12. Υποπρογράμματα
12.1. Διαδικασίες
12.1.1. Διαδικασίες οριζόμενες από τον χρήστη
12.2. Συναρτήσεις
12.2.1. Συναρτήσεις οριζόμενες από τον χρήστη (εξαιρούνται
ΑΝΑΔΡΟΜΗ και Παράδειγμα χρήσης αναδρομής)
Κεφάλαιο 13. Τύποι Δεδομένων
13.1. Κατηγορίες Τύπων Δεδομένων
13.2. Οι Συναρτήσεις Τακτικών Τύπων
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
1) Δεν θα διδαχθεί ούτε θα χρησιμοποιηθεί το προγραμματιστικό περιβάλλον της γλώσσας QBASIC
ούτε οι προτάσεις που περιέχονται στο βιβλίο για υλοποίηση αλγορίθμων στο περιβάλλον αυτό.
Επίσης, δεν θα δοθούν Ερωτήσεις, Ασκήσεις ή Δραστηριότητες για την επεξεργασία των οποίων
απαιτείται ύλη που έχει εξαιρεθεί.
2) Σε ασκήσεις ή προβλήματα για την επίλυση των οποίων απαιτείται αναπαράσταση αλγορίθμου,
αυτή μπορεί να γίνει: α) Με ψευδοκώδικα, χρησιμοποιώντας τις εντολές που αναφέρονται στον
πίνακα της παραγράφου 4.2. του βιβλίου (Προγραμματισμός Υπολογιστών των Αλ. Σιδερίδη κ.ά.)
είτε με στοιχεία της γλώσσας Pascal ή με συνδυασμό αυτών, β) με λογικό διάγραμμα όπως
περιγράφεται στις παραγράφους 4.3 και 4.4 (4.4.1, 4.4.2 και 4.4.3) του βιβλίου, γ) με τη γλώσσα
προγραμματισμού Pascal.
2. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : «ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ»
ΒΙΒΛΙΟ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Κ. Αρβανίτη, Γ. Κολυβά, Στ. Ούτσιου, Τομέας
ηλεκτρονικών της Α΄ τάξης του 2ου Κύκλου των Τ.Ε.Ε., έκδοση 2013)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Δίκτυα Ευρείας Περιοχής
6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο
6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές
6.5 ISDN
6.8 xDSL
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Διαδικτύωση – INTERNET
7.1 Επίπεδο δικτύου
7.1.1 Γενικές Αρχές
7.2 Τεχνολογία TCP/IP
7.2.1 Εισαγωγή στη τεχνολογία TCP/IP
7.2.2 Σχέση OSI και TCP/IP
7.2.3 Βασικές αρχές Επικοινωνίας στην τεχνολογία TCP/IP και στο Διαδίκτυο
7.3 Πρωτόκολλο TCP
7.3.1 TCP συνδέσεις
7.4 Πρωτόκολλο UDP
7.5 Πρωτόκολλο IP
7.6 Διευθυνσιοδότηση
7.6.1 Διεύθυνση Ελέγχου Προσπέλασης στο Μέσο
(Media Access Control, MAC Διεύθυνση)
7.6.2 IP διευθύνσεις
7.6.3 Υποδίκτυα και Μάσκα Υποδικτύου
ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΞΜΜ
31
7.7 Πρωτόκολλο ARP
7.8 Σύστημα Ονομάτων Περιοχών (Domain Name System, DNS)
7.8.1 Χώρος Ονομάτων του DNS
7.9 Δρομολόγηση
7.9.1 Δρομολόγηση σε δίκτυα TCP/IP
7.9.2 Άμεση Δρομολόγηση
7.9.3 Έμμεση Δρομολόγηση
7.9.4 Πίνακας Δρομολόγησης
7.11 Πρωτόκολλα εφαρμογής
7.11.1 Γενικές αρχές
7.11.2 Βασικές και προηγμένες υπηρεσίες Διαδικτύου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. Διαχείριση και Ασφάλεια Δικτύου
8.1 Διαχείριση Δικτύου
8.1.1 Διαχείριση παραμέτρων (Configuration Management)
8.1.2 Διαχείριση επίδοσης του δικτύου (Performance Management)
8.1.3 Διαχείριση σφαλμάτων (Fault Management)
8.1.4 Διαχείριση κόστους (Accounting Management)
8.1.5 Διαχείριση ασφάλειας (Security Management)
8.3 Ασφάλεια Δικτύων
8.3.1 Ασφάλεια πληροφοριών
8.3.2 Επεξήγηση Ορολογίας
8.3.3 Μέθοδοι Παραβίασης
8.3.4 Τεχνικές ασφάλειας
8.3.5 Τεχνολογίες ασφάλειας
8.3.6 Αποφυγή καταστροφών
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Δεν θα δοθούν Ερωτήσεις ή Ασκήσεις για την επεξεργασία των οποίων
απαιτείται ύλη που έχει εξαιρεθεί.
ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η εξεταστέα ύλη είναι η ίδια για τα Ημερήσια και τα Εσπερινά ΕΠΑ.Λ.
1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Εξεταζόμενα μαθήματα: 1. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ
2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
2. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Εξεταζόμενα μαθήματα: 1. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ
2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
1. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΙΙ»
ΒΙΒΛΙΟ: Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (Θ. Λιανού, Α. Παπαβασιλείου και Α. Χατζηανδρέου, έκδοση
2013)
I. Κεφάλαιο 7: Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν Σελίδες
1. Διάκριση Μικροοικονομικής και Μακροοικονομικής Θεωρίας 133
2. Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 133-
134
3. Η Έννοια της Προστιθέμενης Αξίας 134-
135
ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΞΜΜ